Skip to main content

Första Linjen, Psykisk Hälsa Barn och Unga

Utökade insatser för barn och unga (6-17 år).

De utökade insatserna som vi erbjuder på Kringlans Vårdcentrum riktar sig till barn och unga (0-5 år) (6-17 år) med mild till måttlig psykisk ohälsa.

Teamet som ansvarar för Psykisk Hälsa Barn och Unga består av Distriktsläkare, Psykolog, Psykoterapeut, Kurator & Distriktssköterska.

Exempel på utökade insatser för barn och unga med mild och måttlig psykisk ohälsa är:

 • Psykiatrisk bedömning av barn och unga med psykisk ohälsa inklusive bedömning av beroendeproblematik och suicidrisk.
 • Psykopedagogisk behandling av barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa.
 • Psykologisk behandling av barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa inklusive interventioner för trotssyndrom och annan utagerande problematik.
 • Stödsamtal och krisstöd för barn och unga inklusive fördjupat stöd till närstående såsom riktade stödinsatser och föräldrautbildning.

Kringlans Vårdcentrum har ett samarbete och tar emot patienter från Tveta Hälsocentral och Järna Vårdcentral. Det medicinska huvudansvaret kvarstår alltid vid den mottagning där patienten är listad.

Grundläggande insatser för barn och unga

Exempel på insatser för barn och unga med mild och måttlig psykisk ohälsa som erbjuds av samtliga husläkarmottagningar är:

 • Initial kartläggning av psykiatriska symtom hos barn och unga med
  psykisk ohälsa.
 • Triagering och hänvisning till husläkarmottagning som utför utökade
  insatser för barn och unga eller annan vårdgivare eller huvudman.
 • Stödsamtal, krisstöd och psykopedagogiskt stöd för barn och unga
  inklusive stöd till närstående.
 • Medicinsk bedömning av somatiska symtom innan hänvisning/remittering
  till utökade insatser.
 • Insatserna utförs av personal inom husläkarmottagningens ordinarie
  verksamhet för psykisk hälsa (alla åldrar)